Werkwijze

Wat is Ontmoetingsatelier?

Met een beetje apart woord is Ontmoetingsatelier een ‘onderwijs-arrangement’. Dit onderwijs-arrangement bestaat uit een ervaringsgerichte en gedragstherapeutische training op maat voor kleine groepjes leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. Hierbij wordt ook samengewerkt met leerkracht en ouders.

Ontmoetingsatelier biedt verschillende pakketten. Lees meer over het aanbod.

Wat mag ik van Ontmoetingsatelier verwachten?

Ontmoetingsatelier helpt kinderen hun weg te vinden door de jungle van het sociaal-emotioneel verkeer in de klas en vermindert eventuele gedragsproblemen. Ontmoetingsatelier ondersteunt niet alleen het kind, maar werkt nauw samen met de leerkracht en de ouders.

De verwachte resultaten voor kind, ouders en school zijn:

 • Ontmoetingsatelier maakt het kind zelf de deskundige van zijn  uitdaging/probleem en de kinderen vertonen na de training vaardiger sociaal-emotioneel gedrag en minder gedragsproblemen; èn
 • Ontmoetingsatelier biedt ouders snel & laagdrempelige hulp voor hun kind op de eigen, vertrouwde school; èn
 • Ontmoetingsatelier ontzorgt de school door het gehele traject van kennismaken, observatie, begeleiding en evaluatie op zich te nemen. M.b.v. coaching kan leerkracht snel met een gemotiveerd en verantwoord behandelplan komen en zo voldoet de school gemakkelijker aan haar zorgplicht.
Hoe werkt Ontmoetingsatelier?

Kinderen leren gemakkelijker spelenderwijs en als ze niet onder druk gezet worden (Ont-moeten). Werken met de handen is daarbij een effectieve methode om kinderen uit hun schulp te laten kruipen of hen juist bij de les te houden. Zo kunnen frustraties, angsten of boosheid op een goede manier geuit worden. Door dat onder begeleiding van de trainer samen te doen en door nieuwe positieve ervaringen te verzamelen, worden sociale angsten en/of blokkades spelenderwijs overwonnen.

Ontmoetingsatelier traint sociaal-emotioneel gedrag door middel van creatieve werkvormen. Dat klinkt vager dan het is. Creatieve Therapie is geen hocus pocus. Het is een behandeling met een alom onderkend nut. Door middel van beeldende werkvormen zoals kleien, tekenen, schilderen, knutselen en experimenteren komt het kind in aanraking met zijn gevoelens. Omdat dat in de veilige context van Ontmoetingsatelier gebeurt, krijgt het kind de kans ervaringen te herbeleven en daar op een andere manier mee om te gaan. Daardoor groeit het kind innerlijk en verandert zijn gedrag. Vaak krijgt een kind dan meer moed en zelfvertrouwen om verder te gaan. Door kinderen met diverse problematieken onder deskundige leiding samen dingen te laten doen, kunnen deze kinderen ook van elkaars gedrag iets leren.

Wat traint Ontmoetingsatelier?

Binnen de trainingen komen naast de individuele leerdoelen in ieder geval de volgende vaardigheden aan bod:

 • Luisteren naar elkaar en vragen stellen aan elkaar
 • Wat te doen als je niet mee mag doen?
 • Herkennen en zeggen wat je voelt
 • Opkomen voor jezelf
 • Conflicten oplossen
 • Samenwerken
Wanneer Ontmoetingsatelier?

Ontmoetingsatelier kan worden aangevraagd op indicatie van de intern begeleider of leerkracht.

De reden is vaak dat een kind bepaald gedrag of emoties laat zien die verbazing wekken of ongewenst overkomen. Bijvoorbeeld driftig of agressief zijn, zich angstig voelen, vaak ruzie hebben, moeite hebben met het bepalen van grenzen, heel druk zijn, extreme onzekerheid, nergens zin in hebben,  overdag veel wegdromen, nachtmerries hebben, stemmingswisselingen, niet alleen durven slapen, geen zin hebben om naar school te gaan, moedwillig dingen stukmaken, heel stil en teruggetrokken zijn, vaak verdriet hebben, gespannen of somber zijn, zich niet goed kunnen uiten of zelden met andere kinderen spelen.

Ontmoetingsatelier biedt kinderen de gelegenheid om in een veilige omgeving ervaringen opnieuw te beleven en te verwerken. Vervolgens kunnen zij in dit kleine groepje hier met nieuw gedrag gaan experimenteren om zodoende een positief gedrags-repertoire op te bouwen waarmee ze beter kunnen functioneren in het leven van alledag.

Lees hieronder meer over de implementatie.

Hoe wordt 'Ontmoetingsatelier Extra' op de school geímplementeerd?
Ontmoetingsatelier Extra, dat ook leerkrachten meecoacht, kan bij veel scholen gefinancierd worden vanuit passend onderwijs. Zodra de aanvraag vanuit de school bij Ontmoetingsatelier binnenkomt, kunnen de leerlingen worden aangemeld door intern begeleider (IB) en/of leerkracht.

Om een groepje samen te stellen maken de IB’er en leerkrachten een lijstje met kandidaten. Belangrijk hierbij is een inschatting te maken in hoeverre de eventuele gegadigden in de omstandigheden verkeren dat zij mogelijkheden hebben (denk aan thuissituatie) vaardigheden bij te kunnen leren en deze vaardigheden vervolgens verder te kunnen internaliseren.

De trainer observeert de gegadigden bij voorkeur vooraf in een halfgestruktureerde omgeving, liefst tijdens de gymles.  Op basis van gegevens van IB’er/leerkrachten en op basis van de observaties van de trainer wordt in overleg met de IB’er bepaald welke kinderen zullen gaan deelnemen.

Na de observatie wordt een gesloten (liefst) gemengde groep samengesteld op basis van ongeveer hetzelfde geboortejaar. Qua problematieken wordt er zoveel mogelijk gestreefd naar een mix, zodat de kinderen ook van elkaar nieuw gedrag zouden kunnen leren.

Voor de ouders/verzorgers is er een gezamenlijke voorlichtings-bijeenkomst georganiseerd om de ouders, liefs vooraf, te informeren over de gebruikte methode tijdens de training. Tijdens deze bijeenkomst wordt nog niet inhoudelijk ingegaan op het kind. Daarna worden ouders uitgenodigd voor een individueel voortgangsgesprek met de trainer en we sluiten af met een gezamenlijk  eindevaluatie-gesprek. In deze individuele gesprekken wordt inhoudelijk ingegaan op de ontwikkeling en begeleiding van het kind.

De leerkracht(en) wordt door de trainer uitgenodigd voor een individueel intakegesprek over zijn/haar leerling(en) en dit gesprek wordt vervolgd met een individueel follow-up gesprek. Tijdens deze coaching-gesprekken kan de leerkracht werken aan een handelingsplan dat direct handen en voeten krijgt.

Aan het einde van het gehele traject voeren leerkracht (of ib’er) en de trainer/coach gezamenlijk het eindevaluatie-gesprek met de ouders. Hierdoor komt het eigenaarschap van de begeleiding van de leerling weer geheel terug bij de leerkracht (of ib’er) van de school.

Na alle sessies schrijft de trainer voor elk kind afzonderlijk een eindverslag voor de school en evalueren we met de direkteur/ib’er van de school het gehele trajekt.

Wat traint Ontmoetingsatelier

Binnen de trainingen komen naast de individuele leerdoelen in ieder geval de volgende vaardigheden aan bod:

 • Luisteren naar elkaar en vragen stellen aan elkaar
 • Wat te doen als je niet mee mag doen?
 • Herkennen en zeggen wat je voelt
 • Opkomen voor jezelf
 • Conflicten oplossen
 • Samenwerken