Aanbod

De Wet passend onderwijs betekent een stap voorwaarts in de begeleiding van een groep kinderen die extra ondersteuning nodig heeft. Maar het is ook een flinke uitdaging voor de school die voor een aantal leerllingen ineens begeleiding op maat moet vinden. Daarnaast levert het ook voor de leraar zelf een extra belasting op. De leerkracht wil het kind graag helpen maar heeft vaak niet de ruimte om zich met extra ondersteuning bezig te houden. Om daarop een passend antwoord te geven is er Ontmoetingsatelier.

Ontmoetingsatelier is een onderwijs-arrangement op school voor basisschoolleerlingen die op sociaal-emotioneel gebied ondersteuning nodig hebben. Dat is een groep kinderen die voorheen vaak tussen wal en schip viel. Het gaat om 7 tot 10 procent van de leerlingen voor wie een preventieve klassikale aanpak alléén onvoldoende is (uit Groepsplan Gedrag – Kees van Overveld). De problematiek van deze leerlingen is vaak niet ernstig genoeg om speciaal onderwijs of een verwijzing naar de ggz te rechtvaardigen, maar wel weer zo serieus dat het voor problemen in de groep zorgt en hierdoor ook het leren wordt bemoeilijkt.

Ontmoetingsatelier helpt kinderen hun weg te vinden door de jungle van het sociaal-emotioneel verkeer in de klas en vermindert gedragsproblemen. Ontmoetingsatelier ondersteunt niet alleen het kind, maar werkt nauw samen met de leerkracht en de ouders.

De verwachte resultaten voor kind, ouders en school zijn:

 • Ontmoetingsatelier maakt het kind zelf de deskundige van zijn  uitdaging/probleem en de kinderen vertonen na de training vaardiger sociaal-emotioneel gedrag en minder gedragsproblemen; èn
 • Ontmoetingsatelier biedt ouders snel & laagdrempelige hulp voor hun kind op de eigen, vertrouwde school; èn
 • Ontmoetingsatelier ontzorgt de school door het gehele traject van kennismaken, observatie, begeleiding en evaluatie op zich te nemen. M.b.v. coaching kan leerkracht snel met een gemotiveerd en verantwoord behandelplan komen en zo voldoet de school gemakkelijker aan haar zorgplicht.

 

Groepsarrangementen

Ontmoetingsatelier Extra

Preventieve intensieve training met groeps- en individuele sessies voor 5 leerlingen met ondersteuningsbehoefte & coaching voor leerkrachten:

 • doorlooptijd: ongeveer vier maanden
 • aantal sessies: 9 groepsbijeenkomsten & 3 individuele sessies voor de leerlingen
 • observatie vooraf
 • individuele coaching voor de betrokken leerkrachten
 • schriftelijk eindrapport per leerling
 • informatie, tussenevaluatie & eindgesprek met ouders
Ontmoetingsatelier Basis

Preventieve basis groepstraining voor 5 leerlingen met lichte ondersteuningsbehoefte:

 • doorlooptijd: ongeveer drie maanden
 • aantal sessies: 10 groepsbijeenkomsten voor de leerlingen
 • observatie vooraf
 • mondelinge tussenevaluatie met leerkrachten
 • schriftelijk eindrapport per leerling
 • informatie & eindevaluatie met ouders

 

*Prijzen op aanvraag

 

Individuele sessies
Beeldende Vaktherapie

Individuele behandeling op de eigen school, voor leerlingen met intensieve ondersteuningsbehoefte.

Individuele sessies Beeldende Vaktherapie voor kinderen in de basisschoolleeftijd
Wat is Beeldende Vaktherapie?

Beeldende Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) is een behandeling waarbij beeldende materialen en speelgoed worden gebruikt om verandering van beleving en/of gedrag van het kind te realiseren. Beeldende technieken als kleien, tekenen, schilderen, knutselen en experimenteren met allerhande materialen sluiten goed aan bij de belevingswereld van kinderen in de leeftijd tussen 5 en ongeveer 12 jaar. Voor kinderen is het vaak moeilijk om woorden te geven aan hun gevoelens. Door middel van spelen en vormen met materialen kunnen kinderen in aanraking komen met hun gevoelens en uiting geven aan emoties, angsten, zorgen of nare ervaringen. Door een kind met verschillende materialen te laten spelen en vormen krijgt deze de kans om in een veilige omgeving nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, om met nieuw gedrag te experimenteren, om ervaringen opnieuw te beleven en te verwerken. Als het kind meer grip krijgt op zijn eigen situatie zal het gedrag veranderen, het kind groeit innerlijk en dit geeft een kind zelfvertrouwen en moed om verder te gaan.

Voor wie?

Kinderen met of zonder beperking kunnen goed profiteren van deze behandelvorm omdat spelen en experimenteren met materialen dè taal is waarin kinderen zich gemakkelijk kunnen uitdrukken zonder dat al te veel hoeven te verbaliseren.  Voorbeelden van zorgelijk gedrag zijn:

Driftig of agressief zijn, zich angstig voelen, vaak ruzie maken, moeite hebben met contact maken, moeite hebben met het bepalen van grenzen, heel druk zijn, extreme onzekerheid, nergens zin in hebben, overdag veel wegdromen, nachtmerries hebben, stemmingswisselingen, niet alleen durven slapen, heel stil en teruggetrokken zijn, vaak verdriet hebben, gespannen of somber zijn, zich niet goed kunnen uiten of zelden met andere kinderen spelen, ernstige gevoelens van verlies/rouw, vaak geen zin in school.

Werkwijze

Beeldende vaktherapie is een ervaringsgerichte methodische aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van creatieve werkvormen. M.b.v. gedragstherapeutische processen worden kinderen en jongeren zelf deskundig gemaakt in het omgaan met hun uitdaging/oplossen van hun probleem. De therapie-sessies vinden op de school binnen schooltijd plaats.

Verwijzing

De eerste stap naar therapie is een voorgesprek met degene die het kind aanmeldt, meestal een intern of ambulant begeleider of orthopedagoog.  Na dit gesprek besluiten we of er een intake met ouders/verzorgers kan komen. Bij de eerste sessie komt (meestal) een ouder met het kind mee, samen met de therapeut leggen we uit aan het kind waarom het kind komt. Na vijf sessies is er een advies- en afsprakengesprek met de ouders/verzorgers en eventueel met de leerkracht en/of de intern begeleider van de school.

Tijdsduur

De individuele sessies duren ongeveer 50 minuten en vinden meestal met een wekelijkse frequentie plaats. De tijdsplanning kan in overleg worden ingevuld.

Tarief & Vergoeding

Het tarief voor individuele sessies bedraagt 85 euro per sessie excl. reiskosten. Een groot aantal verzekeraars verstrekt vergoeding voor behandeling beeldende vaktherapie vanuit de aanvullende zorgverzekering onder alternatieve zorg.

Kijk hiervoor op: www.zorgwijzer.nl/verzekeringen/vaktherapie

Vergoeding

Bijna alle zorgverzekeraars bieden vanuit de aanvullende verzekering via alternatieve therapieën vergoeding tot de hoogte van het budget voor Beeldende Vaktherapie (voorheen creatieve therapie)

Zie www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Paula Gilles is lid van:

 •  SRVB (Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen;
 • beroepsorganisaties FVB, NFG en RBCZ

Paula Gilles beschikt over AGB-codes

Wilt u vrijblijvend kennismaken met de methode en werkwijze van Ontmoetingsatelier, neem contact op en vraag om een gratis workshop of informatiebijeenkomst voor uw leerkrachten-team!